Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti DOMINUS s.r.o

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal odberateľovi. Pri reklamáciach sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

DOMINUS, s.r.o. ,Košická 16, 821 09 Bratislava

3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, dodací list). Druhy reklamácií a ich vybavenie :

a) záručná reklamácia

Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezvadnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.

Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci (513/1991, § 430).

V prípade zistenia neoprávnenej reklamácie má predávajúci nárok na uloženie poplatku za diagnostiku.

b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.

1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť osobným prevzatím tovaru kupujúcim  a potvrdením záručného listu, alebo odovzdaním prvému prepravcovi.

Záruka sa vzťahuje na výrobok podľa vyznačenej doby na záručnom liste, ktorý sa vystavil pri vydaní tovaru a to na funkčné poruchy spôsobené výrobnou chybou

2. Záruka zaniká v prípade neodborného použitia výrobku alebo inak ako je definované v manuále zakúpeného výrobku.

3. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane obchodný partner, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá kópia sa postúpi vedúcemu zamestnancovi.

4. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi obchodnému partnerovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.